Ställverk

Överallt i vår omgivning stöter vi på apparater och utrustning som kräver elektricitet. I en industriell miljö behövs elektrisk kraft för bland annat värmesystem, ventilation, belysning och maskiner för att fungera. Kärnan i fördelningen av denna elektriska belastning utgörs av olika typer av ställverk, inklusive distributionsställverk och motorställverk, samt annan utrustning för kraftfördelning såsom transformatorer och styrsystem.

Vad är ett motorställverk?

Elmotorer behöver strömförsörjning och styrning för att fungera effektivt. De enklaste varianterna omfattar utrustning för att starta och stoppa motorn, men kraven är ofta större än så. Ett motorställverk (Motor Control Center) är en grupp av olika startanordningar som placeras inom en gemensam enhet. Motorställverket består av en eller flera inkommande skyddade matningar som fördelar kraften till samlingsbanor som löper genom hela enheten. Enheten innehåller även sektioner med utgående grupper där specifika belastningar får sin strömförsörjning och styrning. En utgående grupp kan inkludera flera komponenter såsom brytare, säkringar, tryckknappar, lampor, datakommunikation och mätutrustning. Allt detta anpassas efter den specifika funktionen för den utgående gruppen. Systemet inkluderar även sektioner för externa anslutningar, säkringssektioner för mindre belastningar samt avdelningar för mätning. Variationen är omfattande och möjligheterna många.

Användningsområden

Motorställverk används inom olika sektorer:

Elproduktion: Inom elproduktion används de för styrning och kontroll av olika hjälpsystem för gasturbiner, inklusive smörjoljepumpar, bränslepumpar, ventilationfläktar och värmare.

Sjöfart: Inom marina tillämpningar används de för kontroll av pumpmotorer, kompressorer och andra hjälpsystem.

Gruvdrift: I gruvindustrin används de för att försörja sorteringsanläggningar och ventilationssystem med kraft.

Industri: Inom industriella verksamheter används motorställverk för fördelning och styrning av produktionslinjer, transportband, kranar, lyftar med mera.

Elektromontage Siemens Sivacon ställverkssystem

Siemens Sivacon Ställverkssystem

Elektromontage är en licensierad partner till Siemens och säljer, konstruerar, producerar och levererar Siemens Sivacon ställverk till våra kunder.

Vi adderar värde genom vår kunskap om marknaden, flexibla arbetssätt med ofta sena anpassningar i projekt och närheten mellan produktionen och kunden. Partnerskapet har också bidragit till fördelar inom Siemens kunskapsutveckling och teknologi.

Sivacon är ett ställverkssystem med hög standardiseringsgrad och som är anpassat till Industrin.

Cubic Ställverkssystem

Elektromontages partnerskap med Cubic gör att vi kan erbjuda ett mycket flexibelt ställverkssystem som är uppbyggt i moduler och kan anpassas efter utrymme och applikation.

Cubic är välanpassat till vår marknad och kan byggas i oändligt antal kombinationer vilket ger stora fördelar jämfört med andra ställverkssystem.

Fördelar och egenskaper

Med över 50 års erfarenhet designar, producerar, levererar och installerar Elektromontage kompletta motorställverk för industrier och maskinanvändningar. Vår breda kompetens inom design, projektledning, produktion och installation av motorställverk som är skräddarsydda efter projektets specifika krav ger våra kunder förtroende.

Vi kan designa med fokus på standardutförande med Siemens Sivacon S8 eller med flexibilitet med Cubic ställverkssystem. Vi använder den senaste mjukvaran från Simaris, Galaxy och Eplan.

Vi fokuserar på ställverk inom industriapplikationer och maskinapplikationer där kraven på personsäkerhet, tillgänglighet, driftsäkerhet och automationsnivån är hög.

Vi levererar både intelligenta och traditionella ställverk.

Vad gör ett ställverk?

Ett ställverk spelar en kritisk roll i distributionen av el, fungerande som en central knutpunkt i elnätet. Dessa avancerade system fördelar elektricitet från kraftverk till olika delar av nätet, anpassar strömmen till specifika behov, och säkerställer oavbruten tillgång till elektricitet. Vid situationer som kräver avbrott eller omkoppling i elnätet, till exempel för underhåll eller vid fel, är ställverket essentiellt för att kontrollera dessa processer säkert och effektivt.

Varför kallas det ställverk?

Begreppet "ställverk" kommer från dess funktion att "ställa in" eller kontrollera flödet av elektricitet genom elnätet. Detta system är utrustat med olika komponenter såsom strömbrytare, säkringar, och omkopplare som tillsammans arbetar för att styra, skydda och övervaka distributionen av elektricitet. Dess förmåga att effektivt hantera och isolera elektrisk utrustning gör det oumbärligt för att upprätthålla elnätets integritet och säkerhet. På Elektromontage förstår vi vikten av robusta ställverk och erbjuder därför skräddarsydda lösningar som möter specifika krav för varje projekt, vilket ytterligare förstärker vår position som en pålitlig partner inom elinstallation och energihantering.

Hur ser ett ställverk ut?

Ett ställverk är en tekniskt komplex anläggning designad för att hantera och kontrollera elektriska strömmar. Visuellt sett är det ofta en samling av skåp och paneler som innehåller olika elektriska komponenter såsom brytare, reläer, transformatorer och säkringar. Varje del spelar en viktig roll i att säkerställa en pålitlig strömförsörjning och skydd mot överbelastning eller fel i elnätet. Ställverk kan variera i storlek och konfiguration beroende på deras användningsområde – från kompakta enheter i industriella miljöer till stora utomhusanläggningar som fördelar ström till och från kraftverk. På Elektromontage är vi specialiserade på att utforma, installera och underhålla ställverk som inte bara möter högsta standarder för säkerhet och prestanda men också är anpassade efter våra kunders unika behov och förutsättningar. Genom noggrant underhåll och expertis säkerställer vi att varje ställverk vi arbetar med upprätthåller sin funktion och tillförlitlighet över tid.

Vad finns i ett ställverk?

Ett ställverk är en integrerad del av elnätet och innehåller en rad kritiska komponenter som tillsammans säkerställer effektiv distribution och kontroll av elektricitet. I ett ställverk finns inkommande och utgående kablage som hanterar elektricitet vid olika spänningsnivåer. Dessutom inkluderar ställverk vanligtvis lastfrånskiljare, säkringar, reläskydd och strömbrytare för att skydda och kontrollera elnätet effektivt. Varje komponent i ett ställverk spelar en viktig roll för att säkerställa en stabil och säker elförsörjning, och på Elektromontage är vi experter på att designa, installera och underhålla dessa system för att möta våra kunders unika behov.

Hur är ett ställverk uppbyggt?

Ett ställverks uppbyggnad är en noggrant planerad konstruktion där ingående och utgående elektriska ledningar ansluts till en eller flera centrala samlingsskenor. Varje anslutningspunkt, känd som ett fack, representerar en sektion av ställverket och kan utrustas med olika apparater såsom lastfrånskiljare med säkringar eller strömbrytare kombinerade med frånskiljare. Dessa enheter tillåter selektiv koppling av specifika ledningar eller komponenter, vilket underlättar flexibel kontroll och underhåll av elnätet. Genom att utnyttja vår expertis inom Elektromontage designar vi ställverk som inte bara optimerar elfördelning och säkerhet utan även maximerar driftsäkerheten och effektiviteten i våra kunders anläggningar.

Vad gör transformatorstationer?

Transformatorstationer utgör en kritisk komponent i eldistributionssystemet genom att omvandla högspänning från kraftverk till lägre spänningsnivåer som är lämpliga för användning i bostäder, kommersiella byggnader och industriella anläggningar. Denna process möjliggör en effektiv och säker överföring av elektricitet över längre avstånd, minimerar förluster och tillhandahåller den spänningsnivå som behövs för slutanvändare. Vidare ansvarar transformatorstationerna för att distribuera elen vidare genom att förgrena ut strömmen till flera mindre ledningar, vilket säkerställer en stabil och pålitlig elförsörjning till hushåll och företag. På Elektromontage arbetar vi med design och installation av transformatorstationer, och vår expertis säkerställer att de uppfyller både nuvarande och framtida behov hos våra kunder, med högsta fokus på säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet.

Hur fungerar en transformator?

En transformator utnyttjar principen om elektromagnetisk induktion för att omvandla växelström till en högre eller lägre spänning, utan att förändra dess frekvens. Denna omvandling möjliggörs genom två lindningar: primärlindningen, som tar emot den ursprungliga strömmen, och sekundärlindningen, som avger den omvandlade strömmen. När växelström flyter genom primärlindningen, skapas ett varierande magnetfält som inducerar en ström i sekundärlindningen. Spänningsnivån mellan de två lindningarna bestäms av deras förhållande av varvantal, vilket gör det möjligt att effektivt öka eller minska spänningen efter behov.

Hur många typer av ställverk finns det?

Inom elektricitetsdistribution och -kontroll klassificeras ställverk typiskt i tre huvudkategorier baserat på spänningsnivå: lågspänning (upp till 1kV), mellanspänning (1kV till 75kV), och högspänning (över 75kV). Lågspänningsställverk används i lokala distributionsnät och för interna nätverk i byggnader eller industrianläggningar. Mellanspänningsställverk används för att distribuera el över större områden, som städer eller industriområden. Högspänningsställverk används i nationella och regionala transmissionsnät för att hantera mycket höga strömmar och spänningar, och de är utrustade med avancerade säkerhetsfunktioner för att hantera de risker som högspänningsanvändning innebär. Elektromontage har expertis inom lågspänningsställverk och erbjuder skräddarsydda lösningar för att möta våra kunders behov, oavsett projektets storlek eller komplexitet.

Vad är skillnad mellan brytare och frånskiljare?

Skillnaden mellan brytare och frånskiljare ligger främst i deras konstruktion och funktion. Brytare är utformade för att hantera elektriska laster och har inbyggt skydd för sina primärkontakter mot yttre påverkan såsom väder och vind. Frånskiljare, å andra sidan, saknar detta skydd vilket traditionellt har lett till ett ökat underhållsbehov och risk för fel. Med introduktionen av Combined-tekniken har dessa två funktioner integrerats i en enhet där den frånskiljande funktionen är skyddad inom samma kontakt som brytaren. Detta innovativa tillvägagångssätt minskar underhållsbehovet, ökar tillförlitligheten och effektiviteten i elfördelningen. Elektromontage tillämpar denna teknik för att erbjuda våra kunder de mest tillförlitliga och underhållssnåla lösningarna på marknaden.